Jussi Mäkipelto - 238

Tietotekniikan diplomi-insinööri ja isä

Jussi Mäkipelto on Liberaalipuolueen kansanedustajaehdokas Uudenmaan vaalipiirissä ehdokasnumerolla 238.

Jussin mielestä politiikka on tiimipeliä, mutta joskus vanhat tiimit voivat jäädä jumiin vanhoihin ajatusmalleihin, joiden pohjalta ei enää ratkaista ongelmia. Suomi on yksi maailman parhaiten onnistuneita valtioita, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö parannettavaa vielä olisi. Ongelmamme ovat rakenteellisia. Uudella näkemyksellä ja yhteistyöllä voimme ratkaista ongelmia, jotka ovat tähän mennessä jääneet ilman ratkaisua.

Jussi Mäkipelto on Pietarsaaressa syntynyt, Oulussa opiskellut ja nyt Kaustisella työskentelevä. Työajalla Jussi Mäkipelto vastaa mediapalvelimien käyttöliittymäkehityksestä videoprosessoreita valmistavan keskisuuren ranskalaisyrityksen tuotekehitysyksikössä.

Liberaalipuolue - Vapaus valita on laajaa yksilönvapautta ja elinkeinovapautta edistämään pyrkivä puolue. Lähtökohtaisesti ihmisillä on oikeus elää elämäänsä vapaasti haluamallaan tavalla, kunhan he eivät loukkaa muiden ihmisten vastaavaa oikeutta tai vahingoita ympäristöä. Vapaa yhteiskunta on sekä itseisarvo että väline tuottaa hyvinvointia kaikille ihmisille.

Julkisen sektorin tulee keskittyä ydintehtäviinsä ja välttää puuttumista asioihin, joihin puuttuminen ei ole välttämätöntä. Tällä hetkellä valtio on ottanut itselleen lukuisia tehtäviä, joihin julkisen sektorin ei pitäisi puuttua lainkaan.

Yhteiskunnan tulee huolehtia heikoimmistaan, kuten lapsista, vanhuksista, sairaista ja vammaisista. Valtion tulee taata jokaiselle kansalaiselle ihmisarvoinen kohtelu, eikä ainuttakaan väestöryhmää saa syrjiä lainsäädännöllisin keinoin. Heikko-osaisista huolehtiminen ei saa kuitenkaan johtaa koko aikuisväestön holhoamiseen.

Liberaalipuolue - Vapaus valita on laajaa yksilönvapautta ja elinkeinovapautta edistämään pyrkivä puolue. Lähtökohtaisesti ihmisillä on oikeus elää elämäänsä vapaasti haluamallaan tavalla, kunhan he eivät loukkaa muiden ihmisten vastaavaa oikeutta tai vahingoita ympäristöä. Vapaa yhteiskunta on sekä itseisarvo että väline tuottaa hyvinvointia kaikille ihmisille.

Julkisen sektorin tulee keskittyä ydintehtäviinsä ja välttää puuttumista asioihin, joihin puuttuminen ei ole välttämätöntä. Tällä hetkellä valtio on ottanut itselleen lukuisia tehtäviä, joihin julkisen sektorin ei pitäisi puuttua lainkaan.

Yhteiskunnan tulee huolehtia heikoimmistaan, kuten lapsista, vanhuksista, sairaista ja vammaisista. Valtion tulee taata jokaiselle kansalaiselle ihmisarvoinen kohtelu, eikä ainuttakaan väestöryhmää saa syrjiä lainsäädännöllisin keinoin. Heikko-osaisista huolehtiminen ei saa kuitenkaan johtaa koko aikuisväestön holhoamiseen.

Jussin vaaliohjelma

Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

Poistetaan työnteon esteet

Lisää

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ei odota

Lisää

Ihmisoikeudet

Turvallisuus. Tasa-arvo. Yksityisyys.

Lisää

Sosiaaliturva ja verotus

Keskitytään olennaiseen

Lisää

Kansanterveys

Tietoon perustuva kansanterveys

Lisää

Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, että mahdollisimman moni pääsee mukaan. Valtion alkoholi- ja uhkapelimonopoleista tulee luopua vastuullisesti. Ne ovat epätarkoituksenmukaisia haittojen ehkäisykeinoja.

Jäykät työmarkkinat ovat huono tapa tehdä sosiaaliturvaa. Riskitön kynnys työllistää ja joustava työehdoista sopiminen takaavat, että mahdollisimman monella on edellytykset olla mukana työelämässä. Sosiaaliturva ottaa kopin, jos työelämästä tipahtaa ulos.

Palkansaajalla ja työnantajalla tulee olla vapaus tehdä työtä koskevia sopimuksia ilman yleissitovuuden tuomia esteitä. Työehtojen yleissitovuus on vastoin sopimusvapautta ja se sulkee osan työvoimasta ulos työelämästä.

Työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua. Järjestelmä hidastaa ja vaikeuttaa työn ja työntekijän kohtaamista.

Apteekkien paikka- ja määräsääntelystä tulee luopua. Apteekin perustamiseksi tulee riittää työhön vaadittava pätevyys ja vaadittujen ehtojen täyttäminen. Nykyjärjestelmä rajoittaa apteekkien määrää ja kilpailua, jonka seurauksena hinnat ovat korkeampia, aukioloajat suppeampia ja matka apteekkiin on pidempi, kuin se olisi ilman paikka- ja määräsäätelyä.

Alkon monopolista tulee luopua. Alkoholin vähittäismyyntimonopoli on epätarkoituksenmukainen keino ehkäistä alkoholin haittoja. Alkoholihaittoja voidaan ehkäistä tehokkaammin keinoilla, jotka eivät rajoita elinkeinovapautta. Alkon monopolin purkaminen tulisi tehdä kaksivaiheisesti, ensin tuodaan viinit kauppoihin ja tämän jälkeen luovutaan voidaan luopua lopusta monopolioikeudesta. Monopolista luopumisen vaikutuksia kansanterveyteen tulee seurata tarkasti, ja mikäli rajuja muutoksia havaitaan, tulee niihin puuttua tarkoituksenmukaisilla keinoilla.

Veikkauksen monopolista tulee luopua ja samalla uhkapelien poikkeuksellisen korkeaan saatavuuteen tulee puuttua. Arpajaislakia on uudistettava siten, että Veikkauksen tulot siirretään normaalin budjetoinnin piiriin, uhkapelien sijoittelua, markkinointia ja peliautomaattien määrää rajoitetaan ja Veikkauksen monopoli puretaan. Valtio voi kerätä yhtälailla tuloja uhkapeleistä niille asetetulla haittaverolla ja alan toimijoilta perittäviltä lisenssimaksuilla. Näitä maksuja ja veroja ei voida minkäänlaisella verosuunnittelulla siirtää pois Suomesta.

Ilmastonmuutos on ennen kaikkea energiapoliittinen ongelma. Runsaspäästöinen energiantuotanto on tehnyt ilmastonmuutoksesta vakavan ongelman, joka on ratkaistava nyt. Myös meidän kulutusvalinnoilla on vaikutusta. Pisterajoitukset ovat tehottomia ja epäoikeudenmukaisia, mutta neutraali hiilivero ohjaa valitsemaan paremmin.

Energiantuotanto ydinvoimalla on tehokas, turvallinen ja varma tapa hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ole kyse siitä, onko tuotanto uusiutuvaa, vaan siitä, kuinka paljon hiilipäästöjä siitä syntyy. Ydinvoima on tänä päivänä optimaalisin tapa tuottaa energiaa, eikä ilmastomuutoksen torjuntaa enää voida työntää myöhemmäksi. Ydinvoima on vähäpäästöisimpiä energiantuotannon muotoja ja tuotettua energianmäärää kohden kaikista turvallisin.

Yksittäisten kieltojen tai pisteverojen sijaan Suomen ja Euroopan unionin tulisi selvittää hiiliveron käyttöönottoa, joka tasapuolisesti toisi eri tuotteiden ja palveluiden aiheuttamat ulkoistushaitat tuotteen hintaan. Hiilivero antaa kuluttajan itse päättää, mitkä elämäntavat ovat sellaisia, joista on valmis luopumaan, ja mitkä sellaisia joista haluaa pitää kiinni. Hiilivero on tehokas kannustin kehittää ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita.

Hiiliveron käyttöönotto saattaa vaatia hiilitullien käyttöönoton, jotta veroa ei voi kiertää. Hiilitullien ja hiiliveron tuotot tulee käyttää muiden verojen laskemiseksi.

Lentoliikenteen päästöjen karsimiseksi tarvitaan kansainvälisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjärjestelmä CORSIA.

Ihmisoikeuksien edellytys on valtio, joka kykenee turvaamaan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden. Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Yksityisyys luo turvaa muuttuvassa maailmassa.

Jokainen on yksilö ja jokaisella on yhtäläinen ja jakamaton ihmisarvo. Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Kaikki syrjintä on väärin, myös positiivinen syrjintä.

Ihmisoikeuksien edellytys on valtio, joka kykenee puolustautumaan. Pienelle valtiolle yksin jääminen maanpuolustuksessa ei ole realismia. NATO on luonteva valinta Suomelle, koska myös muut saman arvopohjan jakavat valtiot ovat siellä. Ilman liittoutumista ihmisoikeutemme ovat rakennettu hiekan päälle.

Vain miehille pakollinen asevelvollisuus tulee korvata jokaista kansalaista koskevalla valikoivalla ja vapaaehtoisella asepalveluksella. Palvelukseen osallistuvien päivärahat on asetettava riittävälle tasolle, jotta palvelukseen saadaan riittävä määrä vapaaehtoisia ja jotta tämä muutos ei vaaranna Suomen kykyä huolehtia maanpuolustuksesta.

Perustuslaissa annettujen oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi tulisi perustaa itsenäinen ja riippumaton perustuslakituomioistuin, tai mahdollistaa korkeimmalle oikeudelle tästä tehtävästä huolehtiminen. Nyt perustulain ohittamiseen riittää pelkkä kansanedustajien määräenemmistö perustuslakivaliokunnassa ja kerran tehtyä virhettä on hyvin vaikea korjata jälkeenpäin. Perustuslain jälkivalvontajärjestelmä takaisi uskottavan perustuslaillisten oikeuksien ja vapauksien toteutumisen.

Poliisilla on oltava riittävät resurssit rikosten selvittämiseksi. On pidemmän päälle kestämätöntä, mikäli rikokset jäävät selvittämättä sen vuoksi, että poliiseja ei ole tarpeeksi. Paras tapa turvata resurssit on yksinkertaisesti palkata enemmän poliiseja. Lisäoikeuksien myöntäminen ei korvaa resurssipuutteita ja saattavat jopa pahimmillaan muodostaa uusia turvallisuusuhkia.

Moninaiset hankkeet heikentää yksityisyyttä ja lisätä kansalaisten valvontaa ovat hyvistä piirteistään huolimatta myös turvallisuusuhkia. Kansalaisten valvontaa ei voida rakentaa sillä oletuksella, että järjestelmiä käyttävät ovat aina lainkuuliaisia ja hyväntahtoisia. Laista menetettyjä oikeuksia ei voi enää tiukan paikan tulleen saada lakiin takaisin. Kärjistetysti sanottuna, jokainen demokratia on lopulta vain yhden vaalikauden päässä tyranniasta.

Yksityisyyttä, tai muita ihmisoikeuksia, ei pidä heikentää vain sen vuoksi, että se tekisi viranomaisten työstä helpompaa. Kansalaiset eivät ole viranomaisia varten, vaan viranomaiset ovat kansalaisia varten. Yksityisyyttä ja muita ihmisoikeuksia heikentävillä lakimuutoksilla on aina oltava painavat perusteet eikä samoja tavoitteita voida saavuttaa muilla vähemmän ihmisoikeuksia heikentävillä tavoilla.

Verotietojen julkisuudesta tulee luopua. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen, myös tulojensa suhteen. Julkisuus on tarpeeton turvallisuusriski korkeatuloisille, eikä julkisuutta voida oikeuttaa avoimuuteen vedoten sen enempää kuin voitaisiin kotirauhan rikkomista.

Sosiaaliturvan tarkoitus on huolehtia heistä, jotka eivät siihen itse kykene ja toimia turvaverkkona, sillä jokainen meistä voi kohdata odottamattomia vastoinkäymisiä. Ei kuitenkaan ole mielekästä, että maksamme enemmän veroja vain sen vuoksi, että saamme samoja euroja takaisin ei-välttämättöminä tulonsiirtoina. Turhia tulonsiirtoja tulee karsia ja tulonsiirtojen ansiosidonnaisuutta pidemmällä aikavälillä laskea, sillä se johtaa matalamman veroasteen myötä laajempaan vapauteen päättää omasta elämästä.
Verot ovat välttämättömiä valtion tärkeiden tehtävien hoitamiseksi. Liiallinen tai väärinkohdennettu verotus on kuitenkin vahingollista. Liian korkea veroaste johtaa jopa verotulojen supistumiseen. Verotetaan vähemmän, mutta paremmin.

Työn verotusta tulee laskea, jotta palkansaajilla on paremmat mahdollisuudet päättää itse rahojensa käytöstä. Korkea työn verotus vähentää työn tekemistä ja kannustaa huippuosaajia muuttamaan pois Suomesta. Ahkeruudesta ja osaamisesta ei pidä rangaista korkealla verotuksella.

Turhista tulonsiirroista tulee luopua. Kun hyväosaiset maksavat korkean verotuksen muodossa itselleen tulevia tulonsiirtoja, tuhlataan rahaa ja kavennetaan päätäntävaltaa omasta elämästä.

Varainsiirtovero tulee luopua. Se haittaa työn ja työntekijän kohtaamista ja nostaa kynnystä muuttaa sopivampaan asuntoon, kun tilan tarve muuttuu. Ei ole mielekästä, että työpaikkaa ei kannata ottaa vastaan tai että lapsiperhe jää asumaan liian pieneen asuntoon varainsiirtoverosta syntyvän lisäkustannuksen vuoksi.

Autoverosta tulee luopua. Väliaikaiseksi tarkoitettu lisävero auton ostohinnassa hidastaa autokannan uusiutumista, jonka seurauksena turvallisuutta lisäävien ja päästöjä vähentävien teknologioiden yleistyminen viivästyy.

Perintöverosta tulee luopua. Kuolemasta ei pidä rangaista ylimääräisellä verolla, eikä verojärjestelmän pidä lannistaa säästämistä seuraavaa sukupolvea varten. Usein perintö on kiinteistö tai muu omaisuus, jota ei voi käyttää veronmaksuun. Perintövero voidaan korvata normaalilla luovutusvoittoverolla, jolloin omaisuuden mahdollista arvonnousua verotetaan samalla tavalla, oli se sitten perittyä tai ei.

Perhavapaiden käytön jakautuminen epätasaisesti sukupuolen mukaan aiheuttaa työmarkkinoilla tasa-arvon kannalta ongelmallisen tilanteen, jossa työnantajalla voi olla kannustin valita työtehtävään mies. Perhevapaiden käytöstä aiheutuvat kustannukset tulisi siirtää verorahoista maksettavaksi tämän tasa-arvo ongelman ratkaisemiseksi.

Jokaisella ehdot täyttävällä palkansaajalla tulee olla oikeus ansioturvaan. Työttömyyskassojen jäsenmaksujen osuus ansioturvan rahoituksesta on vain 5,5%, mutta silti kassan jäsenyys on ansioturvan ehtona, vaikka jokainen työntekijä on töissä ollessaan joutunut osallistumaan ansioturvan rahoittamiseen.

Eläkejärjestelmä on epäreilu tulonsiirto sukupolvien välillä. Järjestelmää tulee kehittää suuntaan, jossa eri sukupolvien maksamat eläkemaksut ja eläkkeet ovat paremmin tasapainossa. Eläkejärjestelmän rahastointiastetta tulee kasvattaa, oman osuuden rahastoinnin suhteen tulee olla päätäntävaltaa ja järjestelmää tulee viedä enemmän vapaaehtoiseen suuntaan, jossa tietyn rajan jälkeen eläkkeiden kerryttämisestä tulisi vapaaehtoista. Eläkejärjestelmää muuttaessa on kuitenkin varmistettava, että muutokset eivät kohtuuttomasti heikennä nykyisten pienituloisten eläkkeidensaajien taloudellista asemaa.

Kryptovaluuttojen käyttöä maksuvälineenä tulee helpottaa. Kryptovaluutoilla maksaessa ei pidä syntyä erillistä verovelvollisuutta jokaisesta pienestä maksutapahtumasta. On kohtuutonta, että esimerkiksi Bitcoinilla maksettu kahvikuppi on erikseen ilmoitettava verottajalle. Kryptovaluutoilla tehtävää spekulatiivisesta sijoittamisesta ja kaupankäynnistä syntyviä voittaja verotetaan pääomatulona, mutta syntyviä tappoioita ei voi vähentää verotuksessa. Tämä epäkohta tulee korjata.

Kryptovaluutat eivät toimi ilman ylläpidettyä lohkoketjua. Toimiva lohkoketju hyödyttää kaikkia kyseisen kryptovaluutan suoria tai välillisiä käyttäjiä ja tämän vuoksi ylläpitoon osallistuminen tulee tulkita yleishyödylliseksi toiminnaksi, ja siten verovapaaksi. Nykyinen verotuksellinen tulkinta on haitallinen lohkoketjujen yleistymiselle ja aiheuttaa kohtuuttoman raskasta byrokratiaa suhteessa ylläpitopalkkioiden pienuuteen nähden.

Kryptovaluutta, joka on käytettävissä vain tietyssä palvelussa ja joka ei tuota tuloa tai edusta omistusta arvopaperista ("token"), tulee kohdella verovapaana lahjakorttina kyseiseen palveluun.

Kryptovaluutta, joka on tuottaa automaatista tuloa tai edusta omistusta arvopaperista ("security token"), tulee kohdella osakkeen kaltaisena arvopaperina. Tämänkaltaiset kryptovaluutat ovat yleistyneet startup-yritysten ottaessa käyttöön kolikkolistautumiset ("ICO"). Lainsäädännön ja verotuksen tulee sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.

Kansanterveyden edistämisen tulee perustua tietoon ja haittojen ehkäisyyn. SOTE-uudistuksen sijaan tarvitsemme enemmän lääkäreitä.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä menestyy hyvin kansanvälisissä vertailuissa. Sen parantamiseksi ei ole viisasta hajottaa ja uudelleenrakentaa sitä SOTE-uudistuksella. Parempi ratkaisu on yksinkertaisesti palkata lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin ja kouluttaa enemmän lääkäreitä, jolloin terveyspalveluiden saatavuus paranee. Kela-korvaus tulee säilyttää ja sen määrää tulee korottaa, koska se helpottaa terveyspalveluiden saatavuutta ja vähentää julkisen puolen kuormitusta. Kustannussäästöjä voidaan hakea keskittämällä ja tehostamalla erityssairaanhoitoa. Potilaiden kannalta on parempi, että lähimmälle lääkärille on helppo ja nopea päästä ja ongelmiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulee luopua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden suosituksen mukaisesti. Huumeiden käyttöön liittyy moninaisia haittoja, mutta käytöstä rankaiseminen on osoittautunut huonoksi keinoksi näiden haittojen ehkäisemiseksi. Asiantuntijoiden mukaan tämä ei lisää huumeiden käyttöä. Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulee luopua.

Anonyymien testauspalveluiden käyttö tulee sallia huumeiden käyttäjille. Huumeita käytetään, vaikka ne ovat laittomia, eikä laittomien aineiden sisällöstä tai vahvuudesta ole tietoa. Testauspalveluiden avulla on mahdollista selvittää todellinen sisältö ja välttää liian vahvojen tai muiden myrkyllisten aineiden käyttö vahingossa. Asiantuntijoiden mukaan nämä testauspalvelut tukevat kansanterveyttä eivätkä lisää huumeiden käyttöä.

Tupakointi on suurin estettävissä oleva ennenaikaisen kuoleman syy. Tupakkapolitiikan tavoite tulee olla kansanterveyden edistäminen ja pohjautua tutkittuun tietoon. Tämän vuoksi muiden nikotiinituotteiden käytön päättyminen ei ole järkevä tavoite tupakkapolitiikalle, sillä ne ovat pääsääntöisesti tupakointia korvaavia tuotteita. Nikotiini on riippuvuutta aiheuttava päihde, mutta sen terveydelliset haitat ovat vain murto-osa tupakoinnin terveydellisistä haitoista. Mikäli tupakointi korvaantuu nikotiinituotteella, ollaan saavutettu suurin osa niistä mittavista terveyshyödyistä, mitä tupakoinnin lopettamisella saavutetaan. Nikotiinituotteiden rinnastaminen tupakkaan vain hankaloittaa tietoperäiseen ja kansanterveyttä edistävän tupakkapolitiikkan tekemistä.

Kansanterveyden edistäminen ei kuitenkaan ole avoin valtakirja elintapojen muuttamiseksi. Jokaisella on vapaus valita omat elintapansa, kunhan niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille, ja aiheutuvat kulut korvataan esimerkiksi haittaverolla.

Jussi Mäkipelto - Liberaalipuolue

Twitter

Lyhyet ja nopeat kannanottoni

Facebook

Ajankohtaisista aiheista vähän enemmän

Blogi

Kattavammat kirjoitukset tärkeistä aiheista

YouTube

Kerron kameralle miten asiat ovat

Sähköposti

jussi
jussieduskuntaan.fi